MARTYRDOM OF ST. THOMAS THE APOSTLE

ACTS OF APOSTLES 1, 13; GOSPELS ACCORDING TO MATTHEW 10, 3; TO MARK 3, 18; TO LUKE 6, 5; TO JOHN 11, 16; 14, 5; 20, 24; 21, 2